โครงสร้างองค์กร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร