วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

พันธกิจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  • ประสานงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  • กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของรพสต.ในพื้นที่อำเภอ
  • ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล