โครงสร้างองค์กร

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
นายนิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
นางศิวพร สมรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
นายชนะจิต ศรีภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
น.ส.สกุลกาล หงษ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
สสอ.โพธิ์ไทร
น.ส.พนิดา สายใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สสอ.โพธิ์ไทร
นายกฤษณุ ครุ่นส้าว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สสอ.โพธิ์ไทร
นายสุนทร คุณพาที
พนักงานทั่วไป
สสอ.โพธิ์ไทร
นายประมวล ทองนุ่ม
ผอ.รพ.สต.พะไล
รพ.สต.พะไล
น.ส.ศิริวรรณ โพธิ์ทา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.พะไล
นางสว่างจิตร ภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.พะไล
นางพรรณี ผิวหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.พะไล
น.ส.กัญยาณี ถิ่นโพนตาล
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ปฏิบัติการ
รพ.สต.พะไล
น.ส.ปราณี เทพอาษา
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.พะไล
นายพเยาว์ อินทร์น้อย
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.พะไล
น.ส.วนิชญา แก้วชิณ
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.พะไล
นางโสภา วงศ์ผา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.พะไล
นายทินกร ศรีตวัน
ผอ.รพ.สต.ม่วงใหญ่
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นางนฤมล หวังดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ม่วงใหญ่
น.ส.ปาริฉัตร แก้วพิลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นายพิทักษ์ รูปสี
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นายสกล ศรีตวัน
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.ม่วงใหญ่
นางบัวพิศ มงคลเลิศ
ผอ.รพ.สต.ตูม
รพ.สต.ตูม
นางกัลยา ตุ่นมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ตูม
นางรัตนา จันสด
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ตูม
นายอัศวิน ขันสิงห์
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.ตูม
น.ส.อรพรรณ วันบุญมา
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ตูม
น.ส.ดอกรัก วงษ์กลม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.ตูม
นางนีรนุช มาลาหอม
ผอ.รพ.สต.นาขาม
รพ.สต.นาขาม
นางมณทิวา ตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.นาขาม
นางยุพาภรณ์ มีทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.นาขาม
นางหนูเตียง ไชยะโอชะ
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.นาขาม
นายบัวเรียน ศรีปราชญ์
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.นาขาม
น.ส.เจนจิรา วันริโก
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
รพ.สต.นาขาม
นายสมเกียรติ จันทะแสง
ผอ.รพ.สต.สำโรง
รพ.สต.สำโรง
นางสุนิตา ผูกพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สำโรง
นายจำนงค์ ผูกพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สำโรง
นางจิรานีย์ จันทสาร
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สำโรง
น.ส.ณัฐริกา คงทน
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สำโรง
นางเทวี อ่อนเนตร
ผอ.รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.สองคอน
น.ส.สุนีรัตน์ มงคลมะไฟ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สองคอน
น.ส.ฐิติพร ศรีพันธ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.สองคอน
นายทวัชชัย สาระภี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.สองคอน
นายววัฒน์ ลุนละบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.สองคอน
น.ส.จิตติมา แสงหิน
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สองคอน
นายฃันเงิน มั่งคั่ง
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สองคอน
นายสำราญ กาสา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.สองคอน
น.ส.ศิริลักษณ์ คงทน
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.สองคอน
นายประสาร นาคทอง
ผอ.รพ.สต.สารภี
รพ.สต.สารภี
นางบุญเรือง นาคทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สารภี
น.ส.เพ็ญประภา พลแสน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.สารภี
นายวันชัย กุลโชติ
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สารภี
น.ส.จงกนนี กุมภาพงษ์
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.สารภี
นายชัยณรงค์ สีแหล้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี
น.ส.มณีวรรณ เหล่ามา
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สารภี
น.ส.มนัชนก นาคทอง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.สารภี
น.ส.จุรีรัตน์ ภาระเวช
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี
นางสาวิตรี ทองนุ่ม
ผอ.รพ.สต.ปากห้วยม่วง
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.บัณฑิตา คำลุน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.กิตติกร เหล่ากัณหา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.ประภัสสร นาคทอง
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
นางสายฝน ศิริทิพย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.วราภรณ์ แก้วชิณ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
น.ส.พฤกษา สมรูป
คนงาน
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
นางสะใบทอง อุดทุม
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
นายเสาร์เอกภพ ทองโสภา
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ปากห้วยม่วง
นางพิศมัย สายทอง
ผอ.รพ.สต.หนองฟานยืน
รพ.สต.หนองฟานยืน
น.ส.สุวรรณา เชื้อตาอ่อน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.หนองฟานยืน
นางเดือน โสมเกษตรินทร์
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.หนองฟานยืน
นายธรรณธร ธรรมรักษ์
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.หนองฟานยืน
นางดวงจันทร์ วงศ์พุฒ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.หนองฟานยืน
นายวิชัย วงศ์ราษฎร์
ผอ.รพ.สต.โสกชัน
รพ.สต.โสกชัน
นางวิภาวรรณ บุญลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.โสกชัน
นายบุดดี ปิ่นทะวงศ์
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.โสกชัน
นางเมตตา สายทอง
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.โสกชัน
น.ส.นิตยา โคตรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.โสกชัน